Nhân vàng 10k rolex đá tấm moissanite

  • Nhân vàng rolex đá moissanite
  • Vàng: 10k
  • Trọng lượng: 3 chỉ
  • Đá Tấm: moissanite
  • Size: 3mm